Donate to Kids Meeting Kids

שלום חברים,
כפי שאתם כבר יודעים יש ילדי ילדים ישיבות הוא ארגון ללא כוונת רווח. משמעות דבר היא לא באמת יש לנו צורה אחרת של הכנסות אחרות ממענקים ותרומות. לכן אנו כאן מבקשים ממך בבקשה לתרום לארגון שלנו. זכור שאנחנו כארגון הם ייחודיים, שמנוהלים על ידי ילדים ופועלים כדי לעזור לילדים. אם אתה יכול בבקשה לתרום אותו יהיה גדול ודרך זו אנו יכולים להמשיך ולעבוד כדי לעזור לחסיד לילדים ברחבי העולם.